Մշակութաբանություն

Մանկական բակային խաղերի արդի դրսևորումները Երևանում

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պատմության ֆակուլտետ

Մաթևոսյան Հասմիկ Մանվելի

‹‹Մշակութաբանություն›› մասնագիտությամբ

Մշակութաբանության մագիստրոսի որակավորման

աստիճանի հայցման համար

Մագիստրոսական թեզ՝

Մանկական բակային խաղերի արդի դրսևորումները Երևանում