Շարակնոց

 Շարակնոց

«Հոգևոր Հայաստան. հոգևոր երգեր, շարականներ» նախագիծ

 

Հատվածներ Սուրբ պատարագից-Մակար Եկմալյան

Հայր մեր, որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո,
եկեսցէ արքայութիւն Քո,
եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի,
զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր,
Եւ մի’ տանիր զմեզ ի փորձութիւն
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ.
Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն
եւ փառք յաւիտեանս.
ամէն

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի.
երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով.
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:
Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.
օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,
գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,
Տէր Աստուած մեր:
Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ, որ Էնն Աստուած աստ բազմեցաւ:
Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ, սուրբ ողջունիս հրաման տուաւ:
Եկեղեցիս մի անձն եղաւ, համբոյրս յօդ լրման տուաւ:
Թշնամութիւնն հեռացաւ, սէրն ընդհանուրս սփռեցաւ:
Արդ պաշտօնեայք բարձեալ զձայն, տուք օրհնութիւն ի մի բերան,
միասնական Աստուածութեանն որում սրովբէքն են սրբաբան.
Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:

 

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

 

Շարականներ

Ավետիս  Յարության

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց.
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց

Ի Վերին Երուսաղեմ – Հոգեհանգստեան երգ-Պետրոս Գետադարձ

Ի Վերինն Երուսաղէմ ի բնակարանս հրեշտակաց.
Ուր Ենովք եւ Եղիաս կան ծերացեալ
Աղավնակերպ, ի դրախտին եդեմական՝ պայծառացեալ արժանապէս.
Ողորմած, Տեր, ողորմեա հոգւոցն մեր ննջեցելոց:

Խնկի ծառին-Ս. Աստվածածնի տաղ

Խնկի ծառին նման ես, պտուղ դու քաղցրահամ ես,
զԲարի պտուղ բերեալ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…
Դու հողանիւթ սրովբե ես, հարսն ի յերկրէ յերկինս ես,
զԱստուած մարմնով ծնեալ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…
Դու յորդառատ աղբիւր ես, ծարաւելոց արբումն ես,
Մեղաւորաց քաւիչ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…
Դու լուսեղէն տաճար ես, ոսկիապատ խորան ես,
Դու մարգարիտ, անգին ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ:

Ուրախ լեր-Հարսանեկան շարական

Ուրախ լեր, սուրբ Եկեղեցի,
քանզի Քրիստոս արքայն երկնից
այսօր պսակեաց զքեզ խաչիւն իւրով.
եւ զարդարեաց զամուրս քո
սքանչելի փառօքն իւրովք:
Խնդա յոյժ դուստր Սիովնի.
քանզի երկիրս երկինք եղեն
այսօր վերստին քո նորոգմամբ,
եւ թագաւորն երկնաւոր
հաճեցաւ բնակիլ ի քեզ:

Որք զարդարեցին-Ս. Թարգմանչաց շարական-Վարդան Արևելցի

Որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին,
Հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի`
Հովուել զհօտ նոր Իսրայէլի,
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:

Որք զերկրաւոր մեծութիւն փառաց խաւար կոչեցին,
Ապաւինելով ի յոյս անմահ փեսային`
Անճառ բանին արժանի եղեն.
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:

Նայեաց սիրով-Խաղաղական ժամերգություն-Ն.Շնորհալի

Նայեաց սիրով, Հա’յրդ գթած, ի քո ստեղծեալ գործս ձեռաց
եւ զբանակս հրեշտակաց տո’ւր պահապան մեզ տկարաց.
փրկեա’ զանձինս ի փորձանաց, ի խաւարի շրջող դիւաց.
զի ի տուընջեան եւ գիշերի տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էին անեղ, անսկզբան ծնունդ անճառ Որդի եւ Բան,
որ արարեր զտիւ գործոյ եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ,
տո’ւր ի ննջել աչաց մարմնոյ, արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
զի ի տուընջեան եւ գիշերի տացուք քեզ փառս անլռելի:

Յորդորակ-Անեղանելիդ աստված-Արևագալի շարական-Շնորհալի

Անեղանելիդ Աստուած, Հայր ամենակալ,
ընկալ զաղաչանս մեր քոց պաշտոնէից:

Ի Հօրէ ծագումն անճառ, արեգակն արդար.
ծագեա ի յանձինս մեր զլոյսդ ողորմութեան:

Ի Հօրէ բղխեալ Հոգի, աղբիւր բարութեան,
լուսով քով լցո զմեզ յայսմ առաւօտուս:

Երեք անձինք և մի բնութիւն, մի Աստուածութիւն,
զՔեզ խոստովանիմք յաւէտ Սուրբ Երրորդութիւն:

 

.Հայրապետական մաղթերգ. Ամեն հայի-Կոմիտաս

 Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Առավոտ լուսոյ-Ն. Շնորհալի

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելոյ
Գըտող զիս արա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s