Հ՜եյ, ջան Երևան. Երգեր

Թեմա՝ Երևանյան երգեր

Մասնակիցներ՝ 6-րդ դաս. սովորողներ

Երգեր՝

Հեյ, ճամփեք, ոլոր, մոլոր

Ինչ զով գիշեր է

Էրեբունի Երևան

Երևանում տոն է

Այստեղ եմ ծնվել

Իրիկնային Երևան

Երևանի գիշերները

Գարուն Երևան

 

Երևանումտոնէ

 

Խոսք` ՀովհաննեսՂուկասյանի
Երաժշտություն` ԱրտեմիԱյվազյանի

 

 1. Երևանումտոնէթողբոլորըգան
  Օդըհրաշալիէ, ջուրնանմահական
  Նամիբուրաստանէվեհուձյունաթափ
  ՄերՄասիսներիսուրբվառհայացքիտակ:

 

Հե՜յ, ջան, Երևան, մերմայրօրորան,
Հե՜յ, ջան, հե՜յ, ջան, դուիմԵրևան:

 

 1. Չիապրելկյանքումովգեթիմերազում,
  Չիտեսելաստղերնումերծաղկունքըծով,
  Իսկմերաղջիկներըսերնէիմվկա
  Ովնրանցտեսնումէէլհանգիստչկա:

 

Սա Երևանն է

 

Ինչզովգիշերէ, մեկնինձհիշելէ
Նաինձհուշելէանհիշերլին 
Նաէիմհույսը, անտարակույսը
Նաէիմլույսըմութգիշերին 

Նաովեկելէրկյանքսբեկելեր
Բախտսթեքելէրինքնիրբախտին 
Բայցարթենուշէ, հուշըմշուշէ 
Սերըքնքուշէրկեսգիշերին

Ներսարի, ներսարի, ինչեսկանգնել
Ինչեսհիմարժպիտովքարացել

ՍաԵրևաննէ, այստեղդուտաննես 
ՈՒրքեզսպասումենդեռկեսգիշերին 
ՈՒրկամսիրումեն, կամթունդհայհոյումեն
Կամհիշեցնումենանհիշելին

Ներսարի, ներսարի, ինչեսկանգնել
Ինչեսհիմարժպիտովքարացել
Սաքոպողոցնէկյանքիդպրոցնէ 
ՈՒրքեզհիշումենդերչենմոռացել

Ինչզովգիշերէ
Մեկնինձհիշելէ
Նաինձհուշելէանհիշերլին 
Բայցարդենուշէ, հուշըմշուշէ 
Սերըքնքուշէրկեսգիշերին….

 

Էրեբունի-Երևան

 

Երևան դարձած իմ Էրեբունի,
Դու մեր նոր Դվին, մեր նոր Անի:
Մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազանք,
Մեր դարե կարոտ, մեր քարե նազանք:

Երևան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի,
Դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանի:
Քո Մասիս հորով, քո Արաքս մորով,
Մեծանաս դարով, Երևա՜ն:

Մենք արյան կանչեր ունենք մեր սրտում,
Անկատար տենչեր ունենք դեռ շատ:
Մեր կանչն առանց քեզ իզուր կկորչի,
Առանց քեզ մեր տաք տենչն էլ կսառչի:

Երևան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի…

Կյանքում ամեն սեր լինում է տարբեր,
Իսկ մենք բոլորս էլ քեզնով արբել:
Տաք է սերը մեր շեկ քարերիդ պես,
Հին է սերը մեր ձիգ դարերիդ պես:

Երևան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի…

 

 

Այստեղեմծնվել

 

Խոսք: ՎլադիմիրՀարությունյան

Երաժշտություն: ԱռնոԲաբաջանյան

 

 1. Այստեղեմծնվելես, այստեղմեծացել,

Այսջուրըխմելսառնորակ,

Հազարճանապարհեսդուիմդեմբացել,

Իմլա՜վհարազա՜տիմքաղաք։

 

Քարդքարիդեմշարել,

Քեզհետհասակեմառել,

ԻմԵրևա՛ն,քոամենշենքիհետ

Եսիմկյանքնեմկապելառհավետ։

 

Կրկնակ.

 

Քեզմիշտսիրելեմիմվարդագույնընկեր,

Քեզնովապրելեմքեզմիշտերգել,

ԴուանխավարլույսիտունԵրևա՛ն,

ԱմենհայիհույսիտունԵրևա՛ն։

 

 1. Սիրումեմգարունդփարթամուլուսեղ,

Աշունդ՝ոսկեմիերազ,

Նորքիդբարդիներընազուկուվսեմ,

Զանգվիդկոհակներըփիրուզ։

 

Քեզհետկիսելեմեսմիշտ

Թե՛խնդությունևթե՛վիշտ,

ԻմԵրևա՛ն,քոկանաչսրտիհետ

Եսիմսիրտնեմկապելառհավետ։

 

Քեզմիշտսիրելեմիմվարդագույնընկեր,

Քեզնովապրելեմքեղմիշտերգել,

ԴուանխավարլույսիտունԵրևա՛ն,

ԱմենհայիհույսիտունԵրևա՛ն։

 

Խոսք՝ Վլադիմիր Հարությունյանի
Երաժշտություն՝ Ալեքսանդր Աճեմյանի

 

Երեկոն է երբ իջնում,
Գրկում մով այգին,
Ջահելներն են միշտ շրջում,
Երգը շուրթերին:

Աստղերից էլ վառ,
Արևից անմար,
Դա մեր սերն է,
Մեր հույզերն են,
Մեր ուղին պայծառ:

Ուռիներն են կապտաշոր,
Երգը լուռ լսում,
Բարդիներն են մեղմօրոր,
Երգի հետ նազում:

 

Աստղերից էլ վառ…

Ու թռչում է երգը մեր,
Մտնում բակ ու տուն,
Ծածանում սիրո հույսեր,
Ամեն մի սրտում:

 

Աստղերից էլ վառ…

 

ԵՐԵՎԱՆԻԳԻՇԵՐՆԵՐԸ


Խոսք` Ա. Գրաշու, երաժշտ.` Ա. Դոլուխանյանի

Երևանիգիշերներըկապուտակ
Սիրոհազարերգենվառելկրծքիստակ,
ԳարնաննմանԵրևանըմերժպտուն,
Քոսիրոհետմիշտշողումէիմսրտում:

 

Երևանիգիշերներըհովասուն
Ձերպարտեզումպայծառհեքիաթենասում,
Ամենծաղկումչքնաղդեմքնեմքոտեսնում,
Կրծքիդհևքնեմ, սրտիդերգնեմեսլսում:

 

Երևանիգիշերներըլուսավառ
Ինձդարձրելենսևաչքերիդսիրահար,
Երբկարոտովքեզգրկումեմ, համբուրում`
Ինձտենումեմսևաչքերիդհայելում:

 

ԳարունԵրևան

 

ԳարունԵրևան, սիրունԵրևան,
ՎարդերեսճամփիսփռումԵրևան.
Ուրէլգնամ, ուրէլմնամ,
ՔեզեմհավիտյանսիրումԵրևան:

 

Իմ ջահել սրտի վառ ու վառման հույսն ես, Երևան,

ԻմժողովրդիանուշաչքիլույսնեսԵրևան,
ԻմՀայաստանիզարդնեսԵրևան:

Զուգվել, զարդարվել, շորերովալվան,
ԴունորահարսեսդարձելԵրևան,
Հայրենականգարնանգրկում
Ծաղկի՛ր, ծիծաղիր, երգի՛րԵրևան:

ԻմժողովրդիվառաչքերիլույսնեսԵրևան.
ԻմՀայաստանիզարդնեսԵրևան:

Երգըշրթունքիս, կռիվգնացի,
Քոկյանքիհամար, անվախկռվեցի,
Կրակկռվում, կրակհեռվում,
Պատկերիդպայծառ, կարոտմնացի:

ԻմժողովրդիվառաչքերիլույսնեսԵրևան.
ԻմՀայաստանիզարդնեսԵրևան:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s