Ուսումնական ժամերգություն՝ 2019

 Շարականներ 2019

Հատվածներ պատարագից՝

  1. Խորհուրդ Խորին

Խորհուրդ Խորին անհաս անսկիզբն որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ, ի յառագաստ

անմատոյց լուսոյն. գերապանծ փառօք զդասս հրեղինաց։

Թագաւոր երկնաւոր զԵկեցեցի քո անշարժ պահեա. եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա ի

խաղաղութեան։

 

 

2.Օրհնեալ է Աստուած

 

Օրհնեալ է Աստուած։ Քրիստոս պատարագեալ. բաշխի ի միջի մերում. Ալէլուիա։

Զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր եւ սուրբ զարիւնն իւր ցօղէ ի մեզ. Ալելուիա։

Մատիք առ Տէր եւ առէք զլոյս. Ալելուիա։

Ճաշակեցէք եւ տեսէք զի քաղցր է Տէր։ Ալելուիա։

 

Շարականներ

 

 1.Հովհաննես Երզնկացի (ՊլուզԱյսօր ձայնն Հայրական

 

Այսօր ձայնն Հայրական յերկնից իջեալ հաճոյական,
սիրեցելոյ Որդւոյ վկայ, այ յորդորէ, գետ,
յորդորէ գետ Յորդանան յորդորական ձայնիւ երգէր մեծ կարապետն Յովհաննէս:

 

2.ՍՆերսես Շնորհալի՝ Նոր ծաղիկ

Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ, այսօր ի նոր գերեզմանէն:

Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս,  ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս:

Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:

 

Երփնազարդ հոգւոցն տունկք կանաչացան կենդանութեամբ:

Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս:

Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s